Oznámení uchazeče společnosti DuPont

​​​Podmínky a pravidla


Společnost DuPont de Nemours, Inc. a její přidružené subjekty (souhrnně dále jen „DuPont“) oceňují Vaši důvěru a zavazují se k odpovědné správě, používání a ochraně osobních údajů.  Toto Oznámení o ochraně osobních údajů na kariérních stránkách (dále jen „ Oznámení“) popisuje naše postupy v souvislosti se všemi údaji, které společnost DuPont shromažďuje online i offline za účelem podpory Vaší žádosti o zaměstnání ve společnosti DuPont, a týká se také Vašeho používání našich kariérních stránek na adrese https://careers.dupont.com/cz/cz (dále jen „karierní stránky“).  Osobní údaje poskytnuté na jiných webových stránkách společnosti DuPont budou použity v souladu s naším obecným online Prohlášením o ochraně osobních údajů (dostupným na adrese https://www.dupont.cz/privacy.html nebo v Oznámení o ochraně osobních údajů na příslušné webové stránce).

Tyto kariérní stránky provozuje společnost DuPont (974 Centre Road, P.O. Box 2915, Wilmington, DE 19805, Spojené státy) za účelem podpory náboru ve společnosti DuPont. 

Společnost DuPont je zaměstnavatelem podporující rovné příležitosti.  Kvalifikovaní uchazeči budou posuzováni bez ohledu na rasu, barvu pleti, náboženství, vyznání, pohlaví, sexuální orientaci, genderovou identitu, rodinný stav, národnost, věk, status veterána, zdravotní postižení nebo jinou chráněnou skupinu. 

Pokud při hledání pracovní pozice nebo podávání žádosti o pracovní pozici potřebujete nápomoc, navštivte naši stránku pro přístupnost, kde naleznete kontaktní informace. 

Uchazeči z USA: 
Podívejte se na plakát „Poznej svá práva: Diskriminace na pracovišti je nezákonná“ na: "Know Your Rights" 
Viz plakát „Transparentnost plateb: Ustanovení o nediskriminaci“ na: "Pay Transparency" 
Viz prohlášení USA k zásadám rovných pracovních příležitostí a pozitivních akcí (EEO/AA): "U.S. Equal Employment Opportunity and Affirmative Action"

Pokud se nacházíte ve státě Kalifornie ve Spojených státech, pak je tento dokument také online zásadami ochrany osobních údajů.

Váš souhlas
Přečtěte si důkladně toto Oznámení a vyjádřete svůj souhlas s jeho podmínkami kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ na konci Oznámení. Pokud toto Oznámení nepřijmete, nebudete se moci ucházet o pracovní pozici.

V rozsahu, v jakém Vámi poskytnuté osobní údaje zahrnují nebo odhalují osobní údaje, které lze podle platných právních předpisů považovat za citlivé osobní údaje, včetně: rasy, náboženského vyznání, etnického původu, národnosti nebo země původu, věku, genderové identity, sexuálního života nebo sexuální orientace, rodinného stavu, lékařských nebo zdravotních informací (včetně stavu zdravotního postižení), genetických nebo biometrických údajů, politického nebo filozofického přesvědčení, členství v politických stranách nebo odborech, informací o ověření předpokladů, justičních údajů, jako jsou záznamy z trestního rejstříku nebo informace o jiných soudních nebo správních řízeních, a statusu veterána, výslovně povolujete společnosti DuPont tyto údaje shromažďovat a používat pro účely popsané v tomto Oznámení (více v části Použití osobních údajů).

Pokud udělíte souhlas s tímto Oznámením o ochraně osobních údajů pro uchazeče, souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje mohou být předány do Spojených států amerických nebo do jiné země, kde společnost DuPont může působit a kde může platit jiný režim ochrany osobních údajů než v zemi Vašeho bydliště.

Vámi poskytnuté údaje
Toto Oznámení se týká všech osobních údajů, které poskytnete při podání žádosti o zaměstnání nebo při hledání zaměstnání v rámci společnosti DuPont.  Pokud se během žádosti o zaměstnání nebo při procesu hledání zaměstnání přihlásíte prostřednictvím kariérních stránek, mohou být shromažďovány následující údaje:    
 • jméno, kontaktní údaje;
 • přihlašovací jméno a heslo;
 • životopis, motivační dopis, informace o předchozích pracovních zkušenostech a vzdělání;
 • pracovní preference, ochota se přestěhovat, současná mzda, požadovaná mzda a jak jste se o kariérních stránkách dozvěděl/a;
 • vlastnictví odborných a jiných pracovních licencí, povolení a osvědčení;
 • jazykové a další podstatné dovednosti;
 • ocenění a profesní členství;
 • stav pracovního povolení, možné datum nástupu;
 • informace související s referencemi; a
 • jakékoli další informace, které se nám rozhodnete poskytnout.
 • Pouze v případě, že budete vybrán/a a bude Vám učiněna nabídka zaměstnání, můžete být požádán/a o poskytnutí doplňujících informací, jako například datum narození, rodné číslo a další údaje, (v závislosti na zemi) nutné k sepsání nabídky zaměstnání / uzavření pracovní smlouvy.

Žádáme Vás, abyste neuváděl/a následující údaje, které mohou být podle platných právních předpisů považovány za citlivé, s výjimkou případů, kdy Vás o poskytnutí těchto informací požádá DuPont na základě zákonné povinnosti: rasa, náboženské vyznání, etnický původ, národnost nebo země původu, věk, genderová identita, sexuální život nebo sexuální orientace, rodinný stav, lékařské nebo zdravotní informace (včetně statusu zdravotního postižení), genetické nebo biometrické údaje, politické nebo filozofické přesvědčení, členství v politických stranách nebo odborech, informace týkající se bezpečnostní prověrky, justiční údaje, jako jsou záznamy z trestního rejstříku nebo informace o jiných soudních nebo správních řízeních a status veterána.

Veškeré údaje, které přes kariérní stránky uvedete, musí být pravdivé, úplné a nesmí být zavádějící.  Pokud jsou poskytnuté údaje nepřesné, neúplné nebo zavádějící, může to v souladu s platnými právními předpisy vést k zamítnutí Vaší žádosti v průběhu žádosti o zaměstnání nebo k disciplinárnímu řízení včetně okamžitého propuštění, pokud jste byl/a zaměstnán/a.  Vaší odpovědností je také zajistit, aby Vámi poskytnuté údaje neporušovaly žádná práva třetích stran, ani aby nebylo možné, aby proti těmto stranám mohly být podnikány jiné právní kroky.

Pokud máte v úmyslu poskytnout nám v rámci svého životopisu informace o referenční nebo jiné třetí straně, je Vaší povinností dostat od této třetí strany souhlas před tím, než nám tyto osobní údaje poskytnete.

Informace z jiných zdrojů.  Společnost DuPont může v souvislosti s Vaší žádostí získat informace o Vás od Vašich referencí nebo ze zprávy o ověření předpokladů, povolují-li to platné právní předpisy.

Použití osobních údajů
Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme, když: i) je to vyžadováno platnými právními předpisy; ii) je to nezbytné pro podniknutí určitých kroků souvisejících s Vaší žádostí před uzavřením pracovní smlouvy s Vámi; iii) je to nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů jakékoli osoby; nebo iv) se na to vztahuje náš oprávněný zájem. Máme oprávněný zájem na shromažďování a zpracování osobních informací, například pro účely:
zpracování Vaší žádosti;
 • posouzení Vašich schopností a odborné kvalifikace pro danou pracovní pozici;
 • kontrol referencí;
 • poskytování služeb dostupných na kariérních stránkách;
 • odpovídání na Vaše dotazy a komunikace s Vámi ohledně Vaší žádosti;
 • dodržování nebo sledování dodržování jakýchkoli platných zákonů nebo právních předpisů;
 • sledování a evidence služeb poskytovaných společností DuPont nebo třetí stranou;
 • provádět bezpečnostní prověrky, pokud Vám bude nabídnuta pracovní pozice, v některých zemích v rozsahu platných právních předpisů;
 • sepsat dopis s nabídkou zaměstnání / uzavřít pracovní smlouvu; a
 • hájení našich dalších oprávněných zájmů, například pro administrativní účely společnosti DuPont, přípravu souhrnných zpráv o činnosti, interní školení a obecně pro potřeby naší činnosti v rámci společnosti DuPont a jejich poboček.
Vaše osobní údaje budou přidány do mezinárodní databáze uchazečů společnosti DuPont a mohou být použity pro účely zvážení, zda je Váš profil vhodný pro další volná pracovní místa ve společnosti DuPont.  Pokud o to nemáte zájem, kontaktujte nás na níže uvedené adrese v části „Kontakt“.  Pokud se rozhodneme Vám udělat nabídku, mohou být Vámi poskytnuté osobní údaje začleněny do našeho systému lidských zdrojů a použity ke správě procesu přijímání nových zaměstnanců.  Pokud se stanete zaměstnancem, veškeré osobní údaje, které poskytnete, se mohou stát součástí Vaší zaměstnanecké složky a mohou být použity pro další zaměstnanecké/pracovní účely.

Společnost DuPont může tyto informace také použít, pokud to považuje za nezbytné nebo vhodné: a) na základě platných právních předpisů, včetně těch platných mimo zemi Vašeho bydliště; b) k dodržení právního postupu; (c) v reakci na žádosti veřejných a vládních orgánů, včetně veřejných a vládních orgánů mimo zemi Vašeho bydliště; d) k prosazování našich podmínek; e) k ochraně našich činností nebo činností některé z našich poboček; f) k ochraně práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku patřících nám a/nebo našim pobočkám, Vám nebo jiným osobám; a g) abychom mohli uplatnit dostupná nápravná opatření nebo omezit škody, které nám mohou vzniknout.

Poskytnutí osobních údajů na kariérních stránkách je dobrovolné.  Upozorňujeme Vás však, že pokud neposkytnete dostatečné údaje, nemusí být společnost DuPont schopna posoudit Vaši žádost o zaměstnání nebo, pokud Vám bude zaměstnání nabídnuto a budete přijat/a, Vaše následné povýšení, přesun nebo přemístění.

Zpřístupnění osobních údajů
Společnost DuPont může sdílet osobní údaje s pobočkami, které se podílejí na posuzování kandidátů na konkrétní pracovní pozici. Za shromážděné osobní údaje jsou i nadále zodpovědné společnost DuPont de Nemours, Inc. a místní pobočka společnosti DuPont, které svou žádost zašlete (dále jen „společnost“).  Vaše osobní údaje budou posuzovat zaměstnanci nebo zástupci společnosti DuPont, kteří mají firemní potřebu k těmto osobním údajům přistupovat. Ti zahrnují pracovníky náboru, lidských zdrojů, informačních technologií (IT) a manažery nebo jimi pověřené osoby.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s vybranými poskytovateli služeb nebo poradci, kteří jednají naším jménem, například s třetími stranami, které poskytují společnosti DuPont hosting a provoz kariérních stránek, pomáhají s náborem, ověřováním předpokladů a podobnými službami.  Tyto třetí strany musí používat vhodná opatření k zabezpečení důvěrnosti a bezpečnosti osobních údajů.

Společnost DuPont může také zveřejnit osobní údaje, pokud to považuje za nezbytné nebo vhodné: a) na základě platných právních předpisů, včetně těch platných mimo zemi Vašeho bydliště; b) k dodržení právního postupu; (c) v reakci na žádosti veřejných a vládních orgánů v zemi Vašeho bydliště nebo mimo ni; d) k prosazování našich podmínek; e) k ochraně našich činností nebo činností některé z našich poboček; f) k ochraně práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku patřících nám a/nebo našim pobočkám, Vám nebo jiným osobám; a g) abychom mohli uplatnit dostupná nápravná opatření nebo omezit škody, které nám mohou vzniknout.

Společnost DuPont může také předat veškeré údaje, které o Vás shromažďujeme, třetím stranám v případě fúze, prodeje, společného podniku, postoupení, převodu nebo jiného ukládání veškeré obchodní činnosti, aktiva nebo akcií společnosti DuPont nebo jejich části (mimo jiné v případech souvisejících s bankrotem nebo obdobnými řízeními).

Informace, které uvedete na kariérních stránkách, budou uloženy ve Spojených státech (a v příslušné jurisdikci nebo jurisdikcích, pokud se jedná o pracovní pozici některé z poboček společnosti DuPont mimo Spojené státy).  Pro účely popsané v tomto Oznámení je budou kontrolovat a zpracovávat zaměstnanci, poradci a/nebo poskytovatelé služeb poboček společnosti DuPont po celém světě.

Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru (dále jen „EHP“), můžeme převést Vaše osobní údaje do zemí mimo EHP.  Některé z těchto zemí jsou uznávány Evropskou komisí jako poskytující přiměřenou úroveň ochrany podle norem EHP (úplný seznam těchto zemí je k dispozici zde: Adequacy decisions | European Commission (europa.eu)). Pokud jde o převody osobních údajů z EHP do jiných zemí, zavedli jsme přiměřená opatření, jako jsou standardní smluvní doložky přijaté Evropskou komisí k ochraně Vašich informací.  Fyzické osoby v EHP mohou získat kopii těchto opatření tak, že nás kontaktují na níže uvedené adrese v části „Kontakt“.

Uchování údajů
Máme povinnost uchovávat informace týkající se uchazečů o zaměstnání ve Spojených státech.  Osobní údaje uchazečů, kteří se ucházejí o pracovní pozice v jiných částech světa, budou uchovávány po dobu nezbytnou k plnění účelů uvedených v tomto Oznámení v souladu s místními právními předpisy a zásadami uchovávání údajů společnosti DuPont. Vaše údaje můžeme také uchovávat za účelem zvážení, zda jsou vaše dovednosti vhodné pro další pracovní místa. Pokud o to nemáte zájem, kontaktujte nás na níže uvedené adrese v části „Kontakt“.

Pokud nedochází k žádné činnosti související s osobními údaji, může je společnost DuPont odstranit ze své databáze v souladu s povinnostmi a zásadami společnosti DuPont týkajícími se uchovávání údajů a platnými právními nebo regulačními povinnostmi nebo po dobu povolenou místními právními předpisy pro účel zvážení, zda jsou vaše dovednosti vhodné pro jiná pracovní místa.  Upozorňujeme Vás, že společnost DuPont může Vaše osobní údaje (včetně vašeho životopisu) kdykoli a bez udání důvodu odstranit.  Proto si uložte svou vlastní kopii osobních údajů, které jste nám poskytl/a.

Pasivní shromažďování údajů:  Soubory cookie a podobné technologie
My a naši poskytovatelé služeb můžeme na kariérních stránkách používat soubory „cookie“ a podobné technologie.  Soubory cookie jsou data, která webový server přenáší do osobního počítače za účelem uchovávání.  Soubory cookie a další technologie používáme k tomu, aby informace, které Vám poskytujeme, byly více přizpůsobené na míru a usnadnili vám neustálý přístup k našim kariérním stránkám a jejich používání.  Pokud si nepřejete, aby byly pomocí souborů cookie shromažďovány informace, nabízí většina prohlížečů jednoduchý postup, který Vám umožní automaticky odmítnout používání souborů cookie nebo Vám dá na výběr, zda chcete odmítnout nebo přijmout přenos konkrétního souboru cookie nebo souborů cookie z konkrétní webové stránky do vašeho počítače.  Další informace o souborech cookie naleznete na adrese http://www.allaboutcookies.org/.

Přístup a oprava
Pokud se rozhodnete zaregistrovat na kariérních stránkách, můžete po přihlášení a aktualizaci informací v účtu přistupovat k některým osobním údajům, které o Vás byly shromážděny a uloženy, kontrolovat a měnit je.  Upozorňujeme vás, že tým náborových pracovníků společnosti DuPont si může zobrazit veškerou historii změn, které můžete ve svém profilu provést.  Při příští žádosti o pracovní místo prostřednictvím svého účtu online bude jako výchozí použit aktualizovaný profil.  Chcete-li změnit osobní údaje, které jste již v rámci posuzování na určitou pracovní pozici odeslal/a, podejte znovu žádost o tuto pracovní pozici s aktualizovanými osobními údaji.  V případě, že se Vaše osobní údaje změní nebo jsou nepřesné, doporučujeme Vám, abyste je okamžitě aktualizoval/a.  Vaše osobní údaje na Vaši žádost deaktivujeme nebo odstraníme z našich aktivních databází, ale pokud je to povoleno na základě platných právních předpisů, mohou být některé údaje i nadále uchovány.

V případě jakýchkoli dotazů nebo nejasností týkajících se našeho zpracování osobních údajů nás kontaktujte na níže uvedené adrese v části „Kontakt“.  K osobním údajům můžete přistupovat, upravit je nebo vznést námitku proti jejich používání, případně požádat o kopii nebo přenositelnost svých osobních údajů, jak je to povoleno místními platnými právními předpisy.  V případě takových požadavků nás kontaktujte na níže uvedené adrese.  Upozorňujeme Vás, že některé osobní údaje mohou být z těchto práv na přístup, opravu nebo námitku vyňaty podle místních zákonů o ochraně osobních údajů.

Zabezpečení
Za účelem zabezpečení osobních údajů přenášených prostřednictvím kariérních stránek a uložených na našich serverech přijímáme přiměřená opatření.  U žádného způsobu přenosu nebo ukládání údajů nelze bohužel zaručit 100% zabezpečení.  Neposílejte citlivé údaje e-mailem.  Je ve Vaší výhradní odpovědnosti, abyste při komunikaci s námi postupoval/a s náležitou mírou opatrnosti.

Pokud máte důvod se domnívat, že Vaše interakce s námi již není bezpečná (například pokud máte pocit, že zabezpečení jakéhokoli účtu, který u nás máte, bylo narušeno), neprodleně nás o problému informujte na níže uvedené adrese v části „Kontakt“.

Společnost DuPont tímto v rozsahu povoleném místními právními předpisy odmítá jakoukoli odpovědnost za sebe a své pobočky a smluvní strany za jakékoli Vaše údaje zaslané na naše kariérní stránky, které byly ztraceny, zneužity, neoprávněně zpřístupněny, zpřístupněny, pozměněny nebo zničeny nebo které nebyly na naše kariérní stránky doručeny úplně nebo včas.

Odkazy na jiné webové stránky
Kariérní stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky.  Toto Oznámení se nevztahuje na ochranu soukromí, osobních údajů ani jiné postupy třetích stran, včetně třetích stran provozujících jakékoli webové stránky nebo služby, na které kariérní stránky odkazují, a my za ně neneseme odpovědnost.  Provozovatelé těchto jiných webových stránek mohou prostřednictvím souborů cookie nebo jiných technologií shromažďovat informace o Vás.  Pokud přes odkaz přejdete na jinou webovou stránku a opustíte kariérní stránky, nebude se toto Oznámení vztahovat na Vaše používání a aktivitu na těchto jiných stránkách.

Pokud poskytnete osobní údaje prostřednictvím jiných webových stránek, dojde k tomu na těchto webových stránkách (nikoli na kariérních stránkách DuPont) a Vámi poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány a spravovány na základě prohlášení o ochraně osobních údajů provozovatele těchto webových stránek.  Odkazy na kariérních stránkách na jiné webové stránky slouží pouze pro případ potřeby a použití takových odkazů nezahrnuje souhlas pro odkazované stránky.  Radíme vám, abyste si přečetli právní Oznámení zveřejněné na těchto stránkách, včetně jejich zásad ochrany osobních údajů.

Diverzita 
Společnost DuPont je zaměstnavatelem podporujícím rovné příležitosti, což znamená, že všem uchazečům o zaměstnání nabízíme rovné zacházení.  Společnost DuPont v žádné oblasti náboru nediskriminuje přímo ani nepřímo na základě pohlaví, sexuální orientace, transsexuální nebo genderové identity, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, víry, postižení, genetických informací, rodinného stavu, názoru, národnosti, země původu, barvy pleti, statusu veterána a/nebo věku.  V některých zemích můžeme požadovat informace o etnickém původu, pohlaví a postižení našich uchazečů za účelem sledování rovných příležitostí. Pokud máte postižení a chcete v rámci své žádosti uvést všechny příslušné dopady svého postižení a jakékoli možnosti přizpůsobení, které by podle Vás měly být opodstatněně provedeny, aby Vám pomohly při podávání žádosti, uveďte je do příslušného pole během procesu podávání žádosti.

Právo vztahující se na žádost o zaměstnání
Na těchto kariérních stránkách můžete využívat výhod funkce centralizovaného globálního náboru společnosti DuPont a ucházet se o pracovní pozice po celém světě.  Tyto kariérní stránky jsou provozovány ze Spojených států.  Veškeré osobní údaje, které na kariérních stránkách uvedete, budou proto shromažďovány v USA a budou se na ně vztahovat právní předpisy USA.  Pokud však Vaše osobní údaje sdílíme s pobočkou, která se nachází v jiné zemi jako potenciální zaměstnavatel, bude tato pobočka nakládat s vašimi osobními údaji v souladu s tímto Oznámením a s platnými právními předpisy příslušné země.  Veškerá rozhodnutí o přijetí nebo jiná rozhodnutí související se zaměstnáním budou přijímající pobočkou učiněna v souladu se zákony země, kde bude pracovní pozice vykonávána.
Máte právo kdykoli podat stížnost orgánu dozoru příslušnému pro vaši zemi nebo region.

Informace o dětech
Kariérní stránky nejsou určeny pro nezletilé osoby mladší 18 let (s výjimkou placených stážistů na středních školách v USA ve věku 14 let a starších).​​​​​​​

Současní zaměstnanci společnosti DuPont
Pokud v současné době pracujete v jedné z obchodních jednotek společnosti DuPont a chcete využívat kariérní stránky, musíte být oprávněn/a ucházet se o pracovní pozici v jiné obchodní jednotce společnosti DuPont. Pokud takovou pracovní pozici přijmete, mohou se změnit Vaše programy výhod a zásady oddělení lidských zdrojů. O způsobilosti žádosti, programech výhod a zásadách oddělení lidských zdrojů platných pro danou pozici se poraďte s manažerem lidských zdrojů.
​​​​​​​
Kariérní stránky nejsou určeny pro distribuci nebo použití jakoukoli osobou nebo subjektem v jakékoli jurisdikci nebo zemi, kde by byla taková distribuce nebo použití v rozporu s místními zákony nebo předpisy.

Změny Oznámení
Vyhrazujeme si právo toto Oznámení kdykoli změnit s ohledem na budoucí vývoj společnosti DuPont, kariérní stránky nebo změny v odvětví či právní trendy.  Upravené Oznámení zveřejníme na kariérních stránkách nebo budeme informovat o změně na domovské stránce kariérních stránek.  Datum, kdy bylo toto Oznámení revidováno, můžete zjistit podle popisku „Poslední aktualizace“ na začátku tohoto Oznámení.  Veškeré změny vstoupí v platnost po zveřejnění upraveného Oznámení na kariérních stránkách.  Budete-li pokračovat v používání kariérních stránek po těchto změnách, znamená to, že s těmito změnami souhlasíte.  Pokud s podmínkami tohoto Oznámení zcela nebo částečně nesouhlasíte, můžete se rozhodnout, že přestanete kariérní stránky používat. 

Kontakt
V případě dotazů nebo požadavků nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené adrese:
DuPont – Corporate HR
974 Centre Road
P.O. Box 2915
Wilmington, DE 19805
Spojené státy
Potvrzení souhlasu


Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ potvrzuji, že jsem se seznámil/a s tímto Oznámením, rozumím mu a souhlasím se shromažďováním, používáním, přenosem a zpřístupněním svých osobních údajů, jak je popsáno v tomto Oznámení.