Kennisgeving van de aanvrager

Algemene voorwaarden

DuPont de Nemours, Inc. en haar gelieerde ondernemingen (tezamen "DuPont") waarderen uw vertrouwen en zetten zich in voor verantwoordelijk beheer, gebruik en bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring van de Carrièrewebsite ("Verklaring") wordt beschreven hoe wij omgaan met alle door DuPont verzamelde informatie, zowel online als offline, die uw sollicitatie binnen de DuPont-groep vergemakkelijkt. Dit omvat tevens uw gebruik van onze Carrièrewebsite op https://careers.dupont.com/nl/nl (de "Carrièrewebsite"). Persoonsgegevens die elders op de website van DuPont zijn verstrekt, zullen worden gebruikt in overeenstemming met onze algemene online Privacyverklaring (te vinden op Privacy | DuPont) of de privacyverklaring op de desbetreffende website.
Deze Vacaturesite wordt beheerd door DuPont (974 Centre Road, P.O. Box 2915, Wilmington, DE 19805, Verenigde Staten) om de wervingsactiviteiten van DuPont te ondersteunen. 
DuPont gaat als werkgever uit van gelijkwaardige behandeling.  Gekwalificeerde sollicitanten zullen worden behandeld zonder te letten op ras, huidskleur, religie, overtuiging, nationaliteit, nationale herkomst, leeftijd, veteranenstatus, beperkingen of enig ander beschermd kenmerk. 
Als u redelijke aanpassingen nodig hebt om naar een baan te zoeken of te solliciteren, gaat u naar onze Toegankelijkheidspagina voor contactgegevens. 
Voor sollicitanten in de VS: 
Zie de poster ""Ken uw rechten: discriminatie op het werk is illegaal"" op: "Know Your Rights"
Zie de poster ""Pay Transparency: Nondiscrimination Provision"" op: “Pay Transparency"
Zie de Amerikaanse Equal Employment Opportunity and Affirmative Action (EEO/AA) Policy Statement op: U.S. Equal Employment Opportunity and Affirmative Action

Als u zich in de staat Californië in de Verenigde Staten bevindt, dan is dit document ook het online privacybeleid.
Uw toestemming
Lees deze Verklaring nauwkeurig en geef aan dat u akkoord gaat met de voorwaarden door onder aan deze Verklaring op de knop Ik ga akkoord te klikken. Als u deze Verklaring niet accepteert, kunt u niet solliciteren naar een functie.
Voor zover u persoonlijke informatie verstrekt die informatie onthult of bevat die als gevoelige informatie kan worden beschouwd, waaronder: informatie over ras, religie, etniciteit, nationaliteit of nationale herkomst, leeftijd, genderidentiteit, seksleven of seksuele activiteit, burgerlijke staat, medische of gezondheidsgegevens (waaronder handicapstatus), genetische of biometrische gegevens, politieke of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een politieke partij of vakbond, informatie uit een antecedentenonderzoek, juridische gegevens zoals een strafblad of informatie over andere juridische of wettelijke procedures en veteranenstatus, geeft u DuPont expliciet toestemming om dergelijke informatie te verzamelen en gebruiken voor de in deze Verklaring beschreven doeleinden (zie hieronder: Gebruik van persoonlijke informatie).
Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring voor sollicitanten, stemt u ermee in dat uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen naar de Verenigde Staten of enig ander land waarin DuPont zaken doet, waar mogelijk andere regels gelden met betrekking tot gegevensbescherming dan in het land waarin u woont.
Informatie die u verstrekt
Deze Verklaring is van toepassing op alle persoonlijke informatie die u verstrekt om functies bij DuPont te zoeken of daarop te solliciteren.  Als u via de Vacaturesite solliciteert tijdens het zoeken naar een functie, kan de volgende informatie worden verzameld:    
 • Naam, contactgegevens;
 • Inloggegevens en wachtwoord;
 • Cv, motivatiebrief, gegevens over eerdere werkervaring en opleiding;
 • Referenties van werkgevers, bereidheid om te verhuizen, huidig salaris, gewenst salaris en hoe u over de Vacaturesite hebt gehoord;
 • Professionele en andere zakelijke licenties, vergunningen en diplomas;
 • Talen en andere relevante vaardigheden;
 • Onderscheidingen en zakelijke lidmaatschappen;
 • Werkautorisatiestatus, mogelijke begindatum;
 • Informatie over referenties en
 • Alle overige gegevens die u met ons wenst te delen. 
 • Alleen als u wordt geselecteerd en er een aanbieding wordt gedaan, wordt u mogelijk gevraagd aanvullende informatie te verstrekken, zoals uw geboortedatum, burgerservicenummer of andere gegevens (afhankelijk van het land) die nodig zijn om de aanbiedingsbrief of het arbeidscontract op te stellen.
We vragen u de volgende informatie, die onder toepasselijke wetgeving als gevoelige informatie kan worden beschouwd, niet te verstrekken, tenzij DuPont u hierom vraagt omdat deze informatie wettelijk verplicht is: informatie over ras, religie, etniciteit, nationaliteit, nationale herkomst, leeftijd, geslachtsidentiteit, seksleven of seksuele gedragingen of seksuele geaardheid, huwelijkse staat, medische informatie of gezondheidsinformatie (inclusief eventuele beperkingen), genetische of biometrische gegevens, politieke of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van politieke partijen of vakbonden, informatie uit een antecedentenonderzoek, justitiële gegevens als strafbladen of informatie over andere juridische of administratieve procedures en veteranenstatus.
Alle informatie die u via de Vacaturesite verstrekt moet waar, volledig en niet misleidend zijn.  Als de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of misleidend blijkt te zijn, kan dit volgens de toepasselijke wetgeving tot een afwijzing van uw sollicitatie leiden tijdens het sollicitatieproces of tot maatregelen, waaronder ontslag op staande voet, als u in dienst bent genomen.  Daarnaast is het uw verantwoordelijkheid om te verzekeren dat uw inzending geen inbreuk maakt op de rechten van derden en er ook anderszins geen juridische acties kunnen worden ondernomen door een dergelijke externe partij.
Als u van plan bent om ons de gegevens van een referentie of andere externe partij te verstrekken als onderdeel van uw cv, is het uw verantwoordelijkheid om toestemming te verkrijgen van die externe partij voordat u diens persoonlijke informatie aan ons verstrekt.
Informatie uit andere bronnen.  DuPont kan informatie over u verzamelen bij uw referenties of door middel van een antecedentenonderzoek in verband met uw sollicitatie, zoals toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.
Gebruik van persoonlijke informatie
We verzamelen en verwerken persoonlijke informatie wanneer: (i) dat is vereist volgens de toepasselijke wetgeving; (ii) dat noodzakelijk is om op uw verzoek stappen te zetten voorafgaand aan het aangaan van een arbeidsovereenkomst met u; (iii) dat noodzakelijk is om essentiële belangen van wie dan ook te behartigen of (iv) wanneer we een legitiem belang hebben om dat te doen. We hebben een legitiem belang bij het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie, bijvoorbeeld om

 • uw sollicitatie verwerken;
 • uw capaciteiten en kwalificaties voor een vacature beoordelen;
 • controles van referenties uitvoeren;
 • u diensten aanbieden die beschikbaar zijn op de Carrièrewebsite;
 • reageren op uw informatieverzoeken en met u communiceren over uw sollicitatie;
 • voldoen aan alle toepasselijke wet- of regelgeving en de naleving hiervan bewaken;
 • diensten bewaken en vastleggen, ongeacht of aangeboden door DuPont of door een derde partij;
 • antecedentenonderzoeken uitvoeren als u een baan wordt aangeboden, in bepaalde landen en voor zover toegestaan door lokale wetgeving;
 • een concept opstellen van de aanbiedingsbrief of het arbeidscontract; en
 • onze andere legitieme belangen beschermen, bijvoorbeeld voor DuPont's administratieve doeleinden, samengevoegde managementrapportage, interne training en daar waar over het algemeen vereist voor de bedrijfsvoering binnen DuPont en haar gelieerde ondernemingen.

 • uw sollicitatie te verwerken;
 • uw competenties en kwalificaties voor een functie te beoordelen;
 • antecedentenonderzoek uit te voeren;
 • diensten aan u te leveren via de Vacaturesite;
 • op uw verzoeken te reageren en met u te communiceren over uw sollicitatie;
 • alle toepasselijke wet- en regelgeving na te leven of de naleving te monitoren;
 • diensten te volgen en registreren, of die nu door DuPont of een externe partij worden geleverd;
 • antecedentenonderzoeken uitvoeren als u een baan wordt aangeboden, in bepaalde landen en voor zover toegestaan door lokale wetgeving; 
 • om onze andere legitieme belangen te behartigen, bijvoorbeeld voor administratieve doeleinden van DuPont, managementrapporten op basis van verzamelde gegevens, interne trainingen en zoals dat over het algemeen vereist is om binnen DuPont en zijn partners zaken te doen.
Uw persoonlijke informatie wordt aan de internationale kandidatendatabase van DuPont toegevoegd en kan worden gebruikt om te beoordelen of uw profiel aansluit bij andere vacatures van DuPont.  Als u niet wilt dat we dit doen, neem dan contact met ons op via het adres dat hieronder is vermeld in het gedeelte Contact.  Als we besluiten om u een aanbod te doen, kan door u verstrekte persoonlijke informatie in ons HR-systeem worden opgenomen en worden gebruikt om het proces voor nieuwe werknemers te beheren.  Als u werknemer wordt, kan alle persoonlijke informatie die u verstrekt in uw personeelsdossier terechtkomen en worden gebruikt voor andere arbeidsgerelateerde doeleinden.

DuPont kan deze informatie ook gebruiken zoals wij dat noodzakelijk of gepast achten: (a) volgens de toepasselijke wetgeving, waaronder wetten buiten het land waar u woont; (b) om wettelijke procedures na te leven; (c) om te reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties, waaronder openbare en overheidsinstanties buiten het land waar u woont; (d) om onze algemene voorwaarden te handhaven; (e) om onze bedrijfsvoering of die van onze partners te beschermen; (f) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen en/of die van onze partners, u of anderen te beschermen en (g) om ons in staat te stellen beschikbare middelen te gebruiken of eventuele opgelopen schade te beperken.

Het verstrekken van persoonlijke informatie op de Vacaturesite is vrijwillig.  Let op: als u niet voldoende informatie verstrekt, kan DuPont uw sollicitatie mogelijk niet in behandeling nemen of, als er een dienstverband wordt aangeboden en u wordt aangenomen, kan een daaropvolgende promotie, overplaatsing of verhuizing mogelijk niet worden verwerkt.
Openbaarmaking van persoonlijke informatie
DuPont kan persoonlijke informatie delen met partners die zijn betrokken bij het evalueren van kandidaten voor een bepaalde functie. DuPont de Nemours, Inc. en de lokale DuPont-partner bij wie u uw sollicitatie indient (Bedrijf) blijven verantwoordelijk voor de verzamelde persoonlijke informatie.  Uw persoonlijke informatie wordt bekeken door werknemers van DuPont of medewerkers die een zakelijk belang hebben bij toegang tot dergelijke persoonlijke informatie, zoals recruiters, HR-medewerkers, IT-personeel en managers of hun vertegenwoordigers.
We kunnen uw persoonlijke informatie delen met bepaalde dienstverleners of adviseurs die namens u handelen, zoals externe partijen die DuPont assisteren bij het beheer van de Vacaturesite, hulp bij werving, het uitvoeren van een antecedentenonderzoek en vergelijkbare diensten.  Van deze externe partijen wordt geëist dat ze gepaste maatregelen treffen om de vertrouwelijkheid en beveiliging van persoonlijke informatie te verzekeren.
DuPont kan deze informatie ook gebruiken zoals wij dat noodzakelijk of gepast vinden: (a) volgens de toepasselijke wetgeving, waaronder wetten buiten het land waar u woont; (b) om wettelijke procedures na te leven; (c) om te reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties in of buiten het land waar u woont; (d) om onze algemene voorwaarden te handhaven; (e) om onze bedrijfsvoering of die van onze partners te beschermen; (f) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen en/of die van onze partners, u of anderen te beschermen en (g) om ons in staat te stellen beschikbare middelen te gebruiken of eventuele opgelopen schade te beperken.
DuPont kan ook alle informatie die we over u verzamelen doorgeven aan externe partijen in het geval van een fusie, verkoop, joint venture, aanstelling, overdracht of andere beschikking over (een deel van) het bedrijf, de middelen of aandelen van DuPont (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, faillissements- of vergelijkbare procedures).
De informatie die u via de Vacaturesite verstrekt wordt opgeslagen in de Verenigde Staten (en in de relevantie jurisdictie(s) als de vacature verband houdt met een van de gelieerde entiteiten van DuPont buiten de Verenigde Staten).  Deze informatie wordt door werknemers, adviseurs en/of dienstverleners van DuPont-partners over de hele wereld bekeken en verwerkt voor de in deze Verklaring beschreven doeleinden.
Als u in de Europese Economische Ruimte werkt (de "EER", of "EEA" in het Engels) kunnen we uw persoonsgegevens overdragen naar landen buiten de EER.Een aantal van deze landen worden door de Europese Commissie erkend als landen die een afdoende bescherming bieden volgens de normen van de EER (de volledige lijst van deze landen is beschikbaar op de volgende site: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en ).Met betrekking tot overdrachten vanuit de EER naar andere landen hebben we afdoende maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen, zoals standaard-contractvoorwaarden die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd.Personen die binnen de EER zijn gevestigd, kunnen een kopie van deze maatregelen opvragen door contact met ons
op te nemenop het adres dat hierna in de sectie "Contact met ons opnemen" wordt vermeld.
Gegevens bewaren
We zijn verplicht om gegevens van kandidaten die solliciteren naar functies in de Verenigde Staten te bewaren.  Persoonlijke informatie van kandidaten die solliciteren naar functies in andere delen van de wereld wordt bewaard voor zolang als nodig is voor de in deze Verklaring beschreven doeleinden, in overeenstemming met de lokale wetgeving en het bewaarbeleid voor gegevens van DuPont. We kunnen uw gegevens ook bewaren om te beoordelen of u geschikt bent voor andere vacatures. Als u niet wilt dat we dit doen, neem dan contact met ons op via het adres dat hieronder is vermeld in het gedeelte Contact.
Als er geen activiteit plaatsvindt met betrekking tot de persoonlijke informatie, kan DuPont deze verwijderen uit de database, volgens de vereisten en het bewaarbeleid voor gegevens van DuPont en alle toepasselijke wettelijke of regelgevende vereisten, of bewaren gedurende de periode die volgens lokale wetgeving is toegestaan, om te kunnen beoordelen of uw vaardigheden aansluiten bij andere vacatures.  Let op: DuPont kan persoonlijke informatie over u (waaronder uw cv) zonder enige reden op elk moment verwijderen.  Bewaar daarom een kopie van de aan ons verstrekte persoonlijke informatie.
Passieve informatieverzameling:  Cookies en vergelijkbare technologie
Wij en onze dienstverleners kunnen cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken op de Vacaturesite.  Cookies zijn gegevens die een webserver op de computer van een persoon plaatst om het bezoek vast te leggen.  We gebruiken cookies en andere technologieën om u beter te kunnen helpen met informatie op maat en uw voortdurende toegang tot en gebruik van onze Vacaturesite te faciliteren.  Als u niet wilt dat er informatie wordt verzameld via cookies, hebben de meeste browsers een simpele procedure waarmee u cookies kunt weigeren of kunt kiezen tussen het weigeren of accepteren van de plaatsing van een bepaalde cookie, of cookies van een bepaalde website, op uw computer.  Ga voor meer informatie over cookies naar http://www.allaboutcookies.org/.
Toegang en correctie
Als u ervoor kiest om u te registreren op de Vacaturesite, hebt u toegang tot een deel van uw opgeslagen en verzamelde persoonlijke informatie door naar de Vacaturesite te gaan en uw accountgegevens bij te werken.  Let op: Het recruitmentteam van DuPont kan de wijzigingsgeschiedenis van uw profiel zien.  Het bijgewerkte profiel wordt als standaard gebruikt voor de volgende keer dat u naar een functie solliciteert door middel van uw online account.  Als u persoonlijke informatie wilt wijzigen die al u hebt verstrekt in het kader van een sollicitatie naar een bepaalde functie, kunt u uw sollicitatie voor die functie opnieuw insturen met de bijgewerkte persoonlijke informatie over u.  We moedigen u aan om zo snel mogelijk uw persoonlijke informatie bij te werken als deze verandert of onjuist is.  Op verzoek deactiveren we uw persoonlijke informatie of verwijderen we deze uit onze actieve databases. Waar toegestaan onder het toepasselijke recht kan sommige informatie echter worden bewaard.
Als u nog vragen of opmerkingen hebt over de manier waarop wij persoonlijke informatie verwerken, kunt u contact met ons opnemen via het adres dat hieronder is vermeld in het gedeelte Contact.  U mag uw persoonlijke informatie inzien, wijzigen of bezwaar maken tegen het gebruik hiervan, of u kunt een kopie of overdraagbaarheid van uw persoonlijke informatie aanvragen, al naar gelang toegestaan ​​onder de toepasselijke lokale wetgeving.  Neem voor dergelijke verzoeken contact met ons op via het onderstaande adres.  Houd er rekening mee dat bepaalde persoonlijke informatie kan worden vrijgesteld van een dergelijke inzage, correctie of bezwaar op grond van de lokale wetgeving inzake gegevensbescherming.
Beveiliging
We nemen redelijke maatregelen om persoonlijke informatie die via de Vacaturesite wordt verstrekt en op onze servers wordt opgeslagen te beschermen.  Helaas is er geen enkele methode voor overdracht of bewaring van gegevens die gegarandeerd 100% veilig is.  Verstuur geen gevoelige informatie via e-mail.  Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om voorzichtig om te gaan met uw communicatie met ons.
Als u reden hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet meer veilig is (bijvoorbeeld omdat u denkt dat de beveiliging van een account dat u bij ons hebt is aangetast), stel ons dan onmiddellijk van het probleem op de hoogte door contact met ons op te nemen via het adres dat hieronder is vermeld in het gedeelte Contact.
DuPont verwerpt hierbij, voor zover toegestaan onder de lokale wetgeving, elke verantwoordelijkheid van zichzelf en gelieerde ondernemingen en aannemers voor gegevens over u die naar onze Vacaturesite zijn gestuurd en die verloren, misbruikt, op illegale wijze geopend, gedeeld, gewijzigd of vernietigd zijn of niet volledig of tijdig zijn geleverd aan onze Vacaturesite.
Links naar andere websites
De Vacaturesite kan links naar andere websites bevatten.  Deze Verklaring is niet van toepassing op, en wij zijn niet verantwoordelijk voor, de privacy, gegevens of andere activiteiten van externe partijen, waaronder externe partijen die een website of diensten beheren waarnaar de Vacaturesite verwijst.  De beheerders van dergelijke andere websites verzamelen mogelijk informatie over u via cookies of andere technologie.  Als u op een link naar een andere website klikt, verlaat u de Vacaturesite. Deze Verklaring is niet van toepassing op uw gebruik van en activiteit op dergelijke andere websites.
Als u persoonlijke informatie verstrekt via een andere website, vindt de transactie plaats op die website (en niet op de Vacaturesite van DuPont), en de persoonlijke informatie die u verstrekt wordt verzameld door, en is onderworpen aan, de privacyverklaring van de beheerder van die website.  Links op de Vacaturesite naar andere websites worden alleen voor uw gemak verstrekt. Het toevoegen van dergelijke links betekent niet dat de website waarnaar wordt verwezen ook door ons wordt aanbevolen.  We raden u aan om de juridische verklaring op de betreffende website te lezen, inclusief het privacybeleid.
Diversiteit 
DuPont gaat als werkgever uit van gelijkwaardige behandeling, wat betekent dat we alle sollicitanten gelijk behandelen.  DuPont onthoudt zich bij de werving van directe of indirecte discriminatie op grond van geslacht, seksuele geaardheid, transseksualiteit of genderidentiteit, ras, etnische afkomst, religie, geloof, handicap, genetische informatie, burgerlijke staat, overtuiging, nationaliteit, nationale herkomst, huidskleur, veteranenstatus en/of leeftijd.  In sommige landen kunnen we om informatie vragen over de etnische afkomst, het geslacht en de handicap van onze sollicitanten om gelijke kansen te monitoren.  Als u een handicap hebt en in uw sollicitatie de relevante effecten van uw handicap aan wilt geven, samen met eventuele aanpassingen aan het proces die volgens u redelijkerwijs moeten worden gedaan om u te helpen bij uw sollicitatie, doe dat dan in het relevante veld tijdens het sollicitatieproces.
Toepasselijke wetgeving voor sollicitaties
Met deze Vacaturesite profiteert u van de wereldwijde gecentraliseerde wervingsfunctie van DuPont en kunt u wereldwijd op functies solliciteren.  Deze Vacaturesite wordt beheerd vanuit de Verenigde Staten.  Daarom wordt alle persoonlijke informatie die u via de Vacaturesite verstrekt verzameld in de Verenigde Staten en is deze informatie onderworpen aan de Amerikaanse wet.  Als we uw persoonlijke informatie echter delen met een partner in een ander land in diens hoedanigheid als potentiële werkgever, verwerkt de partner uw persoonlijke informatie in overeenstemming met deze Verklaring en de toepasselijke wetgeving van dat land.  Alle aanstellings- of andere arbeidsgerelateerde beslissingen worden genomen door de wervingspartner in overeenstemming met de wetten van het land waarin de functie zal worden uitgeoefend.
U hebt op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in uw land of regio.
Over kinderen
De Vacaturesite is niet bedoeld voor minderjarigen jonger dan 18 jaar (behalve voor betaalde stagiairs van Amerikaanse middelbare scholen van 14 jaar of ouder).
Huidige werknemers van DuPont
Als u momenteel al bij een van de bedrijfseenheden van DuPont werkt, moet u in aanmerking komen voor een functie in een andere bedrijfseenheid binnen DuPont om gebruik te mogen maken van de Vacaturesite. Als u een dergelijke functie accepteert, kunnen uw voorzieningen en het toepasselijke HR-beleid veranderen. Neem contact op met de HR-manager van de nieuwe functie voor informatie over geschiktheid voor de sollicitatie, voorzieningen en het HR-beleid dat op de betreffende functie van toepassing is.
De Vacaturesite is niet bedoeld voor verspreiding naar, of gebruik door, personen of entiteiten in een jurisdictie of land waar dergelijke verspreiding of gebruik niet in overeenstemming is met de lokale wet- of regelgeving.
Wijziging van de Verklaring
We behouden ons het recht voor om deze Verklaring op elk moment aan te passen om deze in lijn te brengen met toekomstige ontwikkelingen bij DuPont, de Vacaturesite, veranderingen in de branche of juridische trends.  We plaatsen de aangepaste Verklaring op de Vacaturesite of kondigen de wijziging aan op de startpagina van de Vacaturesite.  U kunt zien wanneer de Verklaring is gewijzigd door in de legenda Laatst bijgewerkt boven aan de Verklaring te kijken.  Eventuele wijzigingen worden van kracht op het moment van plaatsing van de gewijzigde Verklaring op de Vacaturesite.  Door de Vacaturesite na deze wijzigingen te blijven gebruiken, gaat u akkoord met deze wijzigingen.  Als u niet akkoord gaat met de volledige of een deel van de voorwaarden van deze Verklaring, kunt u ervoor kiezen om de Vacaturesite niet meer te gebruiken. 
Contact
Als u vragen of verzoeken hebt, kunt u contact met ons opnemen via een brief aan het onderstaande adres:
DuPont - Corporate HR
974 Centre Road
P.O. Box 2915
Wilmington, DE 19805
Verenigde Staten