img1
資訊
科技與數位
_________________________________________________________________

我們的專業能力

img1

IT 基礎架構與運作

img1

網路資安

img1

資料科學與新興科技

img1

面向客戶的解決方案 

img1

企業資源規劃與應用程式管理

img1

IT 策略與架構

img1

「我們的數位策略著眼於即刻加速每個業務層面的創新。」

Steve Larrabee,資訊長 | 德拉瓦州威明頓​​​​​​​
img1

資訊科技實習

您將與科技專業人士共事,著手進行意義非凡的專案,進而擁有能夠對公司業績發揮實質影響的實務經驗。

img1

資訊科技早期職涯發展計畫

我們的前瞻式科技計畫提供策略與數位創新、企業解決方案、企業服務或網路資安的指派工作。

​​​​​繼續探索